Kursy i szkolenia

Prowadzimy kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wg standardów IFACC Polska (International First Aid Cetrtification Center) oraz EFR (Emergency First Response), a także kursy specjalistyczne.


Szkolenia z pierwszej pomocy

Oferujemy szkolenia pierwszej pomocy dla dzieci w przedszkolach, szkołach, firmach, zakładach pracy. Kursy prowadzone są przez licencjonowanych instruktorów i trenerów według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 (ERC 2010) oraz zgodnie z wymogami nowelizacji kodeksu prac, która weszła w życie 18 stycznia 2009 roku. 

Wszystkie nasze szkolenia są dostosowane do wieku uczestników. Podczas szkoleń wykorzystujemy najnowszy sprzęt do prowadzenia wszelkiego rodzaju ćwiczeń, treningów i symulacji w zakresie BLS (Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne) oraz BLS-AED (Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne z wykorzystaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego). 

Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. 

Celem naszych szkoleń, niezależnie od wieku uczestników, jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych odpowiedniego zachowania w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Przekazywanie wiedzy i danych umiejętności jest przeprowadzany w sposób zrozumiały dla wszystkich osób, w tym dla osób, które nie mają na co dzień styczności z medycyną. 

Szkolenia przez nas prowadzone są zarówno w postaci cyklicznej, jak i jednorazowych, kilkugodzinnych szkoleń.  Formy cyklicznych zajęć najlepiej sprawdzają się w przedszkolach i szkołach, gdzie semestralne lub całoroczne przygotowanie daje najlepsze i trwałe efekty, skutkujące właściwym utrwaleniem wiedzy teoretycznej i najkorzystniejszym doskonaleniem wiedzy praktycznej.

Podczas wszystkich szkoleń uczymy odpowiedniej reakcji w stanach zagrożenia zdrowia lub życia oraz odpowiedniego postępowania w celu zminimalizowania następstw sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania "STEP BY STEP" polegającą na tym, że instruktor prowadzący zajęcia nie przechodzi do kolejnej partii materiału do czasu, gdy wszyscy uczestnicy szkolenia nie opanują danej partii materiału w całości.

Zajęcia prowadzimy w grupach 12-24 osobowych, co gwarantuje jak najlepsze zapoznanie się z tematami szkolenia.

Zobacz aktualny kalendarz szkoleń

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Kursy pierwszej pomocy

MIĘDZYNARODOWY KURS RATOWNIKÓW PIERWSZEJ POMOCY

Prowadzimy je w ramach systemu edukacyjnego International First Aid Certification Centre lub Emergency First Respons. Kursy są prowadzone przez uprawnionych instruktorów i trenerów akredytowanych przez International First Aid Certification Centre oraz Emergency First Respons i realizowanych przez specjalistów akredytowanych w Polsce za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce. Nasi edukatorzy służą swoją pomocą codziennie. Jeśli nasuną Ci się dodatkowe pytania, to napisz do nas używając arkusza w dziale KONTAKT.

Nazwa kursu w języku polskim
Ratownik Pierwszej Pomocy
Kurs pierwszej i dodatkowej pomocy, pomocy dzieciom i używania AED

Nazwa kursu w języku angielskim
First Aid Responder

Primary and Seconadary Care, Care for Children and AED


Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
blok samokształcenia,
blok zajęć stacjonarnych.

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje poradnik do samodzielnej nauki w formacie pdf. Słuchacz uczy się samodzielnie wiedzy teoretycznej we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w poradniku.

W bloku zajęć stacjonarnych, które to zajęcia są organizowane w naszych salach wykładowych, słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonymi metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postepowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach a część stacjonarna zajęć kursu trwa 1-2 dni.

Abslowent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego RP.

Ceny uzależnione są od konkretnego kursu i podawane są każdorazowo na wydarzeniu ogłaszanym na naszym facebooku lub w odpowiedzi na zapytanie.

Terminy najbliższych kursów:  

Najważniejsze jest to, że po tym kursie uzyskasz kwalifikacje i umiejętności do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy wszystkim poszkodowanym. Ten kurs realizuje najszerszy program edukacyjny dla osób bez wykształcenia medycznego. 

W wielu krajach (USA, UK, Kanada itp.), treści programowe niniejszego kursu spełniają wymagania w zakresie 1 stopnia do uzyskania kwalifikacji ratownika (osób zatrudnianych w systemie ratownictwa pożarniczo-medycznego). W Polsce, absolwent tego kursu jest traktowany jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy. Osoba taka może także być wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy (zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy RP).


Uzyskany tytuł Ratownika Pierwszej Pomocy IFACC, jest w wielu krajach (poza RP) wymagany do wykonywania różnych zawódów (ratownika wodnego, nauczyciela, nauczyciela lub opiekuna przedszkola, opiekuna osób starszych, opiekuna dziecięcego, kierowcy autobusu itp.).

Zobacz aktualny kalendarz szkoleń

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


Kursy instruktorskie

W BUDOWIE


Szkolenia specjalistyczne

KURS KPP

Copyright © 2015 Służby Ratownicze All Rights Reserved. Design by iveWeb.pl